top of page

מיתוג ערים

ואירועים משמעותיים בחיי העיר

במרוצת העשור האחרון החלה להתגבש בהנהגה של ערים וישובים בישראל הצורך למתג את העיר מחדש.

פעילות המיתוג היא תמצית ההבנה של המנהל הציבורי שיש להתייחס לתושבים ולמבקרים כלקוחות וכי יש צורך לאפיין את העיר סביב נושא משמעותי שיבליט או ירומם את יתרונותיה של העיר ביחס לערים אחרות בארץ ובעולם.

הקונספט של המיתוג בבסיסו הוא בידול היישוב משאר הישובים האחרים במרחב תוך הדגשת נושא דגל אחד סביבו מתגבש קונספט שמקודם בצורה אינטנסיבית ע"י העירייה בכלים שונים העומדים לרשותה ותוך השפעה כספית ניכרת.

מיתוג העיר נשען על שני עוגנים משמעותיים, הראשון והחשוב מכל הוא השקעה תשתיתית אינטנסיבית במושא המיתוג ובשלב השני השקעה משמעותית באירועי תוכן היוצקים את רוח החיים במותג ומעצימים את ההזדהות של התושבים והמבקרים בעיר סביב אותו מותג.

bottom of page